Nacionalni park Una – Dragulj Bosne i Hercegovine

Područje Nacionalnog parka Una proteže se na 19.800 ha i obuhvata kanjonski dio gornjeg toka rijeke Une uzvodno do administrativne granice općine Bihać sa općinom Drvar s jedne strane i s druge strane prati državnu granicu BiH sa Hrvatskom.

0
567

Nacionalni park Una najmlađe je zaštićeno područje u FBiH – proglašeno nacionalnim parkom 2008. godine, donošenjem Zakona o Nacionalnom parku Una. Područjem upravlja JP Nacionalni park Una, d.o.o. Bihać na čijem je čelu Amarildo Mulić, uime osnivača Federacije

Javno preduzeće obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promocije Nacionalnog parka u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja nesmetanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja, a operativno je počelo sa radom u drugoj polovini 2011. godine.

Bosne i Hercegovine, a putem Vlade FBiH i Ministarstva turizma i okoliša FBiH, a osnovano je 2009. godine.

Okosnicu vodenog bogatstva i sveukupnog života u Parku čine rijeke Una, Unac i rječica Krka na zapadnoj strani. NP Una predstavlja jedinstvenu prirodnu formu koju, osim hidrografije u kojoj dominira sedra, krase spoj tri klimatska područja, rijetki krški oblici, cijeli mozaik staništa, biljnog i životinjskog svijeta, uključujući i endemske vrste, te iznimno bogatu kulturno-historijsku baštinu što zajedno čini ovaj prostor unikatnom cjelinom. Jedinstvenost i jeste ono što zaista karakteriše ovo područje u odnosu na ostale slične lokacije.